Yhdistyksen säännöt

 

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT    Ovat muuttuneet. Uudet säännöt on vahvistettu                                                                                              27.6.2018

 

 

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

 

Yhdistyksen nimi: Keskipisteen Omaishoitajat ry

Yhdistyksen kotipaikka: Haapavesi

Yhdistyksen toiminta-alue: Haapavesi, Siikalatva, Pyhäntä ja Kärsämäki

 

 

2 § Yhdistyksen tarkoitus

 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia omaishoitajien sekä vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden aseman parantamiseksi ja tukemiseksi sekä kehittää omaishoitajien sekä vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden palveluita ja tukitoimia toiminta-alueellaan.

 

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys

 

· tekee esityksiä ja aloitteita viranomaisille omaishoitajien sekä vanhusten, 
vammaisten ja pitkäaikaissairaiden elinolojen ja elämänlaadun parantamiseksi.
· Harjoittaa tiedotus-, valistus-, julkaisu- ja koulutustoimintaa.
· Harjoittaa ja edistää kokeilu- ja tutkimustoimintaa.
· Antaa ohjausta ja neuvontaa omaishoitajille.
· Perustaa kerhoja ja ryhmiä sekä järjestää jäsenilleen leirejä, lomia, matkoja sekä
muuta virkistystoimintaa.
· On oikeutettu järjestämään voittoa tuottamatta omaishoitajien lomitus- tai muuta
vastaavaa palvelua sekä ylläpitämään kokoontumistiloja.
· On oikeutettu omistamaan toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta
omaisuutta. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa majoitus- ja
ravitsemistoimintaa, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä
toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan varainkeräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä.

 

 

3 § Yhdistyksen jäsenet

 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä omaishoitaja tai muu yhdistyksen tarkoituksen hyväksyvä henkilö. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa.

 

Yhdistyksen hallituksen päätöksellä voidaan erottaa jäsen, joka menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa tai toiminut yhdistyksen tarkoituksen vastaisesti.

Yhdistyksen hallituksen päätöksellä voidaan erottaa jäsen, joka ei hoida jäsenmaksuvelvoitettaan kahtena perättäisenä vuotena.

 

 

 

 

4 § Yhdistyksen jäsenmaksu

 

Varsinaisilta ja kannattajajäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen molemmille jäsenryhmille päättää Omaishoitajat ja Läheiset –Liitto ry:n Närståendevårdre och Vänner –Förbundet rf:s syyskokous. Liitto tulouttaa yhdistykselle kuuluvan jäsenmaksuosuuden jäsenmaksuperinnän jälkeen. Jäseniltä perittävä vuotuinen jäsenmaksu sisältää Lähellä-lehden.

 

 

5 § Päätösvalta ja yhdistyksen asioista päättäminen

 

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät sen varsinaiset jäsenet yhdistyksen kokouksessa. Jokaisella paikalla olevalla varsinaisella jäsenellä on yksi ääni.

Kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Yhdistyksen asioista päättää yhdistyksen kokous. Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta vuodessa: Kevätkokous viimeistään huhtikuussa ja syyskokous viimeistään marraskuussa. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, mikäli hallitus katsoo sellaisen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

 

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on saatettava jäsenten tietoon vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko kirjeitse tai toiminta-alueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä julkaistulla ilmoituksella. Kokouskutsussa mainitaan kokouksen aika ja paikka sekä kokouksessa käsiteltävät asiat.

 

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan. tulee päätökseksi puheenjohtajan kannattama mielipide ja vaaleissa arpa. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti vähintään kaksi viikkoa ennen kokouskutsun lähettämistä.

 

 

6 § Yhdistyksen kokoukset

 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä
 • valitaan yhdistyksen edustaja/edustajat liiton virallisiin kokouksiin
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarviot seuraavaksi kalenterivuodeksi
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen varajäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi sekä hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi
 • valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa ja kaksi varatarkastajaa
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

 

7 § Hallitus

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja, joka kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi sekä kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kalanterivuodeksi valitut kaksi (2) varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. 

Hallitukseen valittavan tulee olla yhdistyksen jäsen.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen mukaan tai jos kolme jäsentä sitä kirjallisesti tiettyä asiaa varten vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtajana toimivan lisäksi kolme (3) sen jäsenistä on läsnä.

 

 

8 § Yhdistyksen nimenkirjoittaminen

 

Yhdistyksen nimenkirjoittajina toimivat puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja sihteeri, kaksi yhdessä.

 

 

9 § Tilit

 

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä toiminnantarkastajalle helmikuun loppuun mennessä. Toiminnantarkastajien on suoritettava tilien tarkastus ja annettava niistä lausuntonsa yhdistyksen hallitukselle maaliskuun 15. päivään mennessä, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

 

 

10 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

 

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa, jos sitä koskeva kirjallinen esitys on jätetty yhdistyksen hallitukselle ja vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.

 

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa (2) vähintään yhden kuukauden välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Päätös voidaan tehdä, jos kummassakin kokouksessa vähintään viisi kuudesosaa (5/6) kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa. Kun yhdistys on päätetty purkaa, käytetään sen varat viimeisen yhdistyksen kokouksen harkitsemalla tavalla omaishoitajien sekä vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden hyväksi.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

 

Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.<Kesäkuu 2024>
MaTiKeToPeLaSu
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
LINKKI-projektiHistoriaaLinkit Keskustelufoorumi